Mijn kindercoaching

thumbnail_LOGO Mijn KC - FC

Algemeen
Willemijn de Bruin is eigenaar van Mijn Kindercoaching, gevestigd te Brielle en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer; 87364719. Mijn Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen van 4 t/m 18 jaar en hun ouders.

Observatie- verslag
In overleg kan Mijn Kindercoaching scholen bezoeken voor observatie of verslaglegging. Vooraf zal Mijn Kindercoaching met de hulpvrager een inschatting maken van de daarvoor benodigde tijd. Deze tijd zal vervolgens in rekening worden gebracht. 

Op verzoek kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Mijn Kindercoaching gemaakt. Deze tijd zal in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
Mijn Kindercoaching staat voor oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Mijn Kindercoaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mijn Kindercoaching. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Mijn Kindercoaching.

Betaling
De hulpvrager is verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Mijn Kindercoaching.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal er een betalingsherinnering gestuurd worden. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Mijn Kindercoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. 

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn.
Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

SKJ
Mijn Kindercoaching is ingeschreven bij het SKJ onder het nummer 100020477. Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie is het SKJ verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo- of wo-opgeleide jeugdprofessionals die werken in complexe en risicovolle situaties.